PPG TRILAK PIACTÉR ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

https://trilakfestekstudio.hu/ weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) elérhető PPG Trilak Piactér (a továbbiakban: „Piactér”) használata, így különösen felhasználó fiók létrehozása és vásárlás esetén a PPG Trilak Kft. (adatait lásd a lenti 2.1. pontban) kezeli az Ön személyes adatait. A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tartalmaz minden olyan információt, amely alapján Ön el tudja dönteni, hogy személyes adatait megadja-e részünkre.  

Jelen Tájékoztató tekintetében az adatkezelés érintettje az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, aki a Weboldalt meglátogatja, igénybe veszi az ott elérhető szolgáltatásokat és aki fogyasztóként a Piactéren PPG Trilak terméket vásárol (a továbbiakban: „Érintett” vagy „Ön”) az adott termékeket értékesítő festékstúdiótól (a továbbiakban: „Stúdió”). 

A jelen Tájékoztatóban nagy kezdőbetűvel írt, de nem külön nem meghatározott fogalmak a PPG Trilak Piactér ÁSZF-ben [LINK] meghatározott jelentéssel bírnak.  

Jogszabályi háttér 

A személyes adatokat a mindenkor irányadó európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Ezek különösen az alábbiak: 

az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: "GDPR") 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – amennyiben a GDPR-ra tekintettel alkalmazandó. 

Az adatkezelő és közös adatkezelők 

A jelen Tájékoztató 3.1. pontja szerinti adatkezelések során a PPG TRILAK Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1238 Budapest, Grassalkovich út 4., cégjegyzékszám: 01-09-060987, adószám: 10219326-2-44; web: https://ppgtrilak.hu/,  telefon: +36-1-421-61-00; e-mail: ertekesites@ppg.com; a továbbiakban "PPG Trilak") önálló adatkezelőként jár el. 

 

A Piactéren történő termékek értékesítésével (szerződés teljesítésével) kapcsolatos adatkezelések esetén (lásd a lenti 3.2. pontot) a PPG Trilak és a Stúdió közös adatkezelőként jár el. A PPG Trilak és a Stúdiók a továbbiakban együttesen: „Közös Adatkezelők”. 

 

A PPG Trilak és a Stúdiók között létrejött, GDPR 26. cikke szerinti közös adatkezelői megállapodás szerint a PPG Trilak köteles a GDPR 13. és a 14. cikkben említett tájékoztatási kötelezettségnek eleget tenni, továbbá az Érintettek elsődlegesen a PPG Trilakhoz nyújthatják be a GDPR 15-21. cikkei szerinti érintetti joggyakorlási kérelmüket. Mindezek mellett az Érintett a közös adatkezelői megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait. 

Milyen célból, hogyan és meddig kezeljük a személyes adatokat?  

3.1. A PPG önálló adatkezelői minőségében kezelt személyes adatok 

3.1.1. Kapcsolattartás 

Az adatkezelés 

célja: a PPG Trilak és az Ön közötti szóbeli vagy írásbeli kapcsolattartás; 

jogalapja: az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A hozzájárulás bármikor visszavonható;   

időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, chat funkció alkalmazása esetén 24 óráig kezeljük; 

során kezelt személyes adatok köre: név, kapcsolattartási adatai (e-mail címe, telefonszáma), megkeresésének tartalma szerinti személyes adatok;  

során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem. 

A PPG Trilak a Weboldalba ágyazott chat funkción keresztüli kapcsolattartás során a Meta Messenger technológiáját alkalmazza. Ennek során a PPG Trilak mellett a Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország) részére továbbít adatokat. A Meta adatkezeléséről itt és itt tájékozódhat. 

3.1.2. A Piactéren történő regisztráció 

Az adatkezelés 

célja: a Piactéren felhasználói fiók létrehozása, fenntartása; 

jogalapja: az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A hozzájárulás bármikor visszavonható;   

időtartama: a személyes adatait a felhasználói fiók fennállásáig vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük; 

során kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, jelszó, kiválasztott üzlet, vásárlói csoport, felhasználói fiók további adatai (nem, telefonszám, születési idő, felhasználói fiókhoz tartozó kívánságlista);  

során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem. 

A PPG Trilak a Piactéren történő regisztrációt lehetővé teszi Facebook, illetve Google fiókokkal is. Ezért a Piactéren történő regisztráció során a PPG Trilak a Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország) vagy a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) részére továbbít adatokat. A Facebook tekintetében a Meta adatkezeléséről itt és itt, a Google adatkezeléséről itt és itt tájékozódhat. 

3.1.3. Üzletkereső funkció 

célja: az Önhöz legközelebb eső bolt megjelölése a Weboldal „Üzletkereső” felületén; 

jogalapja: az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A hozzájárulás bármikor visszavonható;   

időtartama: a PPG Trilak a helymeghatározási adatokat nem tárolja; 

során kezelt személyes adatok köre: helymeghatározási adatok;  

során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem. 

A PPG Trilak a Weboldalba ágyazott „Üzletkereső” funkcióhoz a Google Maps technológiáját alkalmazza. Ennek során a PPG Trilak mellett a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) részére továbbít adatokat. A Google adatkezeléséről itt és itt tájékozódhat. 

3.1.4. Számlázás 

Az adatkezelés  

célja: a Stúdiók részére a Piactér használatával kapcsolatos számlák kiállítása, valamint a PPG Trilak Márkaboltok esetében a Vásárlók számára történő számlák kiállítása; 

jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont); 

időtartama: a személyes adatokat a számla kiállításától számított nyolc (8) évig kezeljük a számvitelről szóló a 2000. évi C. törvény („Szt.”)169. § (2) bekezdése alapján; 

során kezelt személyes adatok köre: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfatv.”) 169. §-a szerinti személyes adatok; 

során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem. 

A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására jogszabályi kötelezettség áll fenn. 

3.1.5. Az elállási vagy felmondási jog gyakorlása  

Az adatkezelés  

célja: a PPG Trilak Márkaboltokban történt vásárlás esetében az elállási vagy felmondási jog gyakorlása esetén a visszárus termékek kezelése és a termékek ellenértékének visszatérítése (kapcsolódó számla kiállítása) a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően; 

jogalapja: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20-23. §-a szerinti jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont); 

időtartama: a személyes adatokat az elállási vagy felmondási jog gyakorlásától számított nyolc (8) évig kezeljük az Szt. 169. § (2) bekezdése alapján; 

során kezelt személyes adatok köre: név, elektronikus levelezési cím (e-mail cím), visszárus termék és annak egyéb tulajdonságai, adatai (például annak ára, mennyisége), a visszárus terméket átadó Stúdió kiléte, valamint az Áfatv. 169. §-a szerinti személyes adatok; 

során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem. 

A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására jogszabályi kötelezettség áll fenn. 

3.1.6. Marketingcélú kapcsolatfelvétel 

Az adatkezelés  

célja: marketingcélú tájékoztatás nyújtása legújabb termékeinkről, akcióinkról és más, a PPG Trilak-kal kapcsolatos témákról; ez azt jelenti, hogy hírleveleket vagy más hasonló üzeneteket küldünk, amelyekről természetesen bármikor leiratkozhat; 

jogalapja: az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A hozzájárulás bármikor visszavonható;  

időtartama: a személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük; 

során kezelt személyes adatok köre: név, elektronikus levelezési cím (e-mail cím);  

során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem. 

3.1.7. PPG Trilak tartalom megosztása közösségi médiában (#yesppgtrilak) 

Az adatkezelés  

célja: a PPG Trilak termékeinek népszerűsítése az Ön által a közösségi média platformokon #yesppgtrilak megjelöléssel közzétett, PPG Trilak termékek használatára vonatkozó tartalom megosztásával; 

jogalapja: az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A hozzájárulás bármikor visszavonható;  

időtartama: a személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük; 

során kezelt személyes adatok köre: neve, kapcsolattartási adatai, képmása, videó esetén hangelvétele és mozgása; 

során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem. 

3.1.8.   Az Érintett adatvédelmi jogainak gyakorlásával kapcsolatos igények kezelése 

Az adatkezelés  

célja: az Érintett adatvédelmi jogainak gyakorlásával kapcsolatos igények kivizsgálása; 

jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont); 

időtartama: az Érintett joggyakorlási kérelmének kivizsgálását követő öt (5) év; 

során kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, joggyakorlási kérelem előterjesztési helye, ideje, módja, joggyakorlási kérelem tartalma és annak dokumentumai, kapcsolattartási adatok, joggyakorlási kérelme megválaszolásához szükséges személyes adatok, amelyeket a kérelem nem tartalmaz; 

során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem. 

Ha a PPG Trilaknak megalapozott kétségei vannak a joggyakorlási kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, e természetes személy személyazonosságának megerősítése céljából további személyes adat megadását kérheti a kérelmezőtől (pl. megrendelési azonosítójának számát) és a kérelmező email címére küldött egyszeri azonosító kód megadását. Az Érintett személyazonosságának megállapításához szükséges információkat a PPG Trilak nem őrzi meg. 

A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására jogszabályi kötelezettség áll fenn. 

Ha Ön a fenti jogait olyan személyes adatai tekintetében gyakorolja, amelyek esetében közös adatkezelés történik, akkor a PPG Trilak közös adatkezelői minőségben jár el, és egyeztet a másik közös adatkezelővel, azaz az adott Stúdióval.  

3.1.9. Sütik (Cookie-k) 

A Weboldalon cookie-kat használunk. Az általunk használt, illetve a külső szolgáltatók (pl. Google Analytics cookie-k) által integrált cookie-k típusáról, nevéről, forrásáról, alkalmazásuk céljáról, a kezelt adatokról és a vonatkozó megőrzési (érvényességi) időről, illetve az adatkezelés jogalapjáról a Weboldal megnyílásakor megjelenő „Cookie beállítások” hozzájárulás-kezelési platformon olvashat bővebben, illetve itt kezelheti a cookie beállításait, adatkezeléshez adott hozzájárulásait. 

Weboldalunk Google Analytics cookie-kat alkalmaz. Ez a webelemző szolgáltatás magában foglalja a „Universal Analytics” operációs módot, amely lehetővé teszi adatok, munkamenetek és együttműködések hozzárendelését több eszközön keresztül egy álneves felhasználói azonosítóhoz, ezáltal elemezve a felhasználó tevékenységét több eszközön. A Google Analytics olyan cookie-kat használ, amelyek lehetővé teszik a Weboldalunk elemzését. A cookie-k által generált információk arról, hogy Ön hogyan használja a Weboldalunkat, általában a Google kiszolgálókra kerülnek az Egyesült Államokba, és itt tárolódnak. Ennek ellenére Weboldalunkon aktiváltuk az IP-névtelenítést a Google Analytics számára azért, hogy biztosítsuk az IP-címek névtelen gyűjtését (úgynevezett IP-maszkolás). Ezáltal átküldés előtt az IP-címeket a Google lerövidíti az Európai Unió tagállamaiban vagy más olyan államban, amely aláírója az Európai Gazdasági Térség Egyezségének. A teljes IP-címet kizárólag kivételes esetekben továbbítják a Google kiszolgálóira az Egyesült Államokba, hogy ott történjen a rövidítés. A böngésző által továbbküldött IP cím a Google Analytics környezetben nem kerül összevonásra más Google adattal. A megbízásunkból a Google az információt arra fogja használni, hogy elemezze a Weboldal használatát Ön által, jelentéseket állítson össze a weboldal működéséről és további szolgáltatásokat nyújtson nekünk a Weboldal és az internet használatához. Mi a Weboldalunk használatának elemzésére használjuk a Google Analytics technológiát, és hogy rendszeresen javítsunk rajta. Az összegyűjtött statisztikával lehetővé válik tartalmaink javítása és az, hogy sokkal érdekesebbé tegyük őket az Ön számára. Az általunk küldött adatok, amelyek a cookie-khoz kapcsolódnak, a felhasználói azonosítók (pl. felhasználónevek) vagy reklámazonosítók, 14 hónapig tárolhatók. Havonta egyszer az adatok, amelyek elérték a tárolási időtartam végét, automatikusan törlődnek. A Google adatkezeléséről itt és itt tájékozódhat bővebben a Google Analytics-al kapcsolatban.  

A Google Analytics általunk használt hirdetési szolgáltatásai a következők: [Remarketing a Google Analytics használatával, Google Display hálózati megjelenítési jelentések készítése, Demográfiai és érdeklődési körökkel kapcsolatos Google Analytics-jelentések készítése, Integrált szolgáltatások, amelyek esetén a Google Analytics szolgáltatásnak hirdetési célokból adatokat kell gyűjtenie; ilyen többek között a hirdetési cookie-k és azonosítók révén történő adatgyűjtés] 

Ha letiltja a cookie-kat, ezzel megakadályozhatja az adatgyűjtést Weboldalunk jövőbeni látogatásakor. A Google Analytics cookie-k használata letiltható itt. Emellett az itt elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google rögzítse és kezelje a cookie által létrehozott, a Weboldal Ön által történő használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét). A böngésző beállításokban egyénileg (Microsoft Edge itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt) megváltoztatható a cookie beállítás, engedélyezheti, letilthatja a cookie-kat, továbbá lehetősége van a cookie-kat kitörölni vagy automatikusan visszautasítani. A böngésző súgó funkciója részletes tájékoztatást nyújt Önnek mindezek működésről. Amennyiben meg akarja akadályozni a gyűjtést több eszközt lefedően a Universal Analytics-en keresztül, minden, Ön által használt eszközön le kell tiltania. 

3.2. A PPG és a Stúdiók Közös Adatkezelői minőségében kezelt személyes adatok 

3.2.1. A Piactéren történő vásárlás, a termékek értékesítésére szolgáló szerződés létrehozása és teljesítése 

Az adatkezelés  

célja: megrendelések feldolgozása vagy a megrendelés törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése; 

jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont); 

időtartama: a személyes adatokat a megrendelés leadásától számított öt (5) évig kezeljük; 

során kezelt személyes adatok köre: név, elektronikus levelezési cím (e-mail cím), telefonszám, kiválasztott áru és annak egyéb tulajdonságai, adatai (például annak ára, mennyisége), a kiválasztott árut értékesítő Stúdió és a vásárlás egyéb ismérve (például szállítási, számlázási címe), kuponok azonosítói; 

során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem. 

A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására szerződéses kötelezettség áll fenn. 

3.2.2.   Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése  

Az adatkezelés  

célja: az Érintettek fogyasztóvédelmi törvény hatálya alá eső panaszainak Közös Adatkezelők részére történő eljuttatása, továbbá ezek kivizsgálása; 

jogalapja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a szerinti jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont); 

időtartama: a személyes adatokat a fogyasztóvédelmi panasz beérkezésétől számított öt (5) évig kezeljük, jegyzőkönyv felvétele esetén a jegyzőkönyvet három (3) évig kezeljük a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján; 

során kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, panasz előterjesztésének helye, ideje és módja, a panasz tartalma és ahhoz kapcsolódó dokumentumok tartalma, amelyek egyéb személyes adatot tartalmazhatnak az ügy tárgyától függően, kapcsolattartási adatok, a panasz egyedi azonosítószáma, jegyzőkönyv felvétele esetén továbbá az Érintett aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye és ideje; 

során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem. 

A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására jogszabályi kötelezettség áll fenn. 

Adattovábbítás 

Adatfeldolgozók 

A személyes adatok kezelése során adatfeldolgozóként  

a Piacteret üzemeltető informatikai szolgáltatót vesszük igénybe: Virgo Systems Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest, Dohány utca 12., adószám: 12497278-2-42; cégjegyzékszám: 01-09-689231, web: https://virgo.hu/, e-mail: info@virgo.hu, tel: +36 1 266 3519); 

a Piactéren történő vásárlással kapcsolatban a SimplePay üzemeltetetőjét vesszük igénybe, aki részére továbbításra kerül az Ön neve, email címe, telefonszáma és számlázási címe: OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em., adószám: 24386106-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-174466, web: https://simplepay.hu/, e-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu, tel: +36 1 366 6611). Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.  

Más szervezetekhez hasonlóan mi is igénybe veszünk külső szolgáltatót (szolgáltatókat) folyamataink támogatására, ideértve különösen az adattárolást, információtovábbítást vagy a támogatási szolgáltatásokat (IT support). Az ilyen szolgáltatások igénybevétele során előfordulhat, hogy a szolgáltató(k) mint adatfeldolgozó(k) időlegesen hozzáférhet(nek) vagy tárolhat(nak) emailcímeket is, kizárólag a szolgáltatás nyújtása érdekben. 

Adattovábbítás más adatkezelők részére 

A PPG Trilak az alábbi önálló adatkezelők részére továbbít személyes adatokat: 

könyvelő részére könyvelési tevékenység biztosítása érdekében; 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2., telefonszám: +361 428 5100, e-mail: nav_kozpont@nav.gov.hu) a számlázással kapcsolatos, PPG Trilak adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében, az Áfatv. 257/G. § (1) bekezdése és 10. számú melléklete szerint. 

Harmadik országba történő adattovábbítás 

Mivel a PPG Trilak alkalmaz Európai Unión kívüli szolgáltatókat, nem zárható ki, hogy személyes adatok az Európai Unión kívülre kerülnek továbbításra. Az ilyen adattovábbítások esetén a PPG Trilak a GDPR V. fejezete szerinti garanciák közül a következőket alkalmazza az Európai Unión kívüli szolgáltatók esetében: 

A Google Ireland Limited általi, a Weboldalba ágyazott Google „Sign In” (bejelentkezés a felhasználó fiókba) és az „Üzletkereső” funkcióban a Google Maps szolgáltatás alkalmazása, illetve a Google Analytics cookie-k elhelyezése esetén megvalósuló adattovábbításoknál az adattovábbítás konkrét helyétől függően az Európai Unió Bizottsága által elfogadott megfelelőségi határozat (az Egyesült Államok esetén az EU-USA adatvédelmi keretrendszer) vagy általános adatvédelmi kikötések biztosítják a személyes adatok megfelelő biztonságát. A Google adatkezeléséről és az alkalmazott garanciákról itt (Adatátvitelre vonatkozó jogi keretrendszerek) és itt (Adatvédelmi irányelvek) tájékozódhat bővebben; 

A Meta Platforms Ireland Ltd. általi, Facebook login (bejelentkezés a felhasználói fiókba), a „Blog” felületen elérhető Facebook megosztás, a Weboldalba ágyazott chat funkció által használt Messenger technológia alkalmazása és a PPG Trilak termékek közösségi médiában (#yesppgtrilak) való megosztása esetén megvalósuló adattovábbításoknál az adattovábbítás konkrét helyétől függően az Európai Unió Bizottsága által elfogadott megfelelőségi határozat (az Egyesült Államok esetén az EU-USA adatvédelmi keretrendszer) vagy általános adatvédelmi kikötések biztosítják a személyes adatok megfelelő biztonságát. A Meta adatkezeléséről és az alkalmazott garanciákról itt és itt tájékozódhat bővebben. 

Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek 

A GDPR 15-21. cikkei alapján jogosult arra, hogy a személyes adatai tekintetében: 

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen; 

b) a személyes adatok helyesbítését kérje; 

c) a személyes adatok törlését kérje; 

d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje; 

e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen; 

f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak; 

g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a Tájékoztató 2.1. pontjában megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A PPG Trilak indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a PPG Trilak nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a válasszal vagy intézkedéssel, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A PPG Trilak minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a PPG Trilak tájékoztatást ad a címzettekről. 

5.1. Hozzáférés joga 

Ön jogosult arra, hogy a PPG Trilaktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a PPG Trilak közölte, vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ. 

A felhasználói fiókkal kapcsolatban kezelt adatokhoz a felhasználó a Weboldalon maga is hozzáférhet. 

5.2. Helyesbítés 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a PPG Trilak vagy – közös adatkezelés esetén – az adott Stúdió  indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat. 

5.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a PPG Trilak vagy – közös adatkezelés esetén – az adott Stúdió  indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség; 

b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

d) ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell. 

Az adatot a PPG Trilak vagy – közös adatkezelés esetén – az adott Stúdió  nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a PPG Trilak vagy – közös adatkezelés esetén – az adott Stúdió  korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a PPG Trilak vagy – közös adatkezelés esetén – az adott Stúdió  ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

c) a PPG Trilaknak vagy – közös adatkezelés esetén – az adott Stúdiónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a PPG Trilak vagy – közös adatkezelés esetén – az adott Stúdió  előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek. 

5.5. A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a PPG Trilak vagy – közös adatkezelés esetén – az adott Stúdió  jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a PPG Trilak vagy – közös adatkezelés esetén – az adott Stúdió  a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

5.6. Adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a PPG Trilak rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat az a PPG Trilak egy másik adatkezelőnek – ha ez technikailag megvalósítható – közvetlenül továbbítsa, ha az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul (melyben Ön az egyik fél) és az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek 

Ha nem ért egyet az intézkedésünkkel vagy válaszunkkal, vagy úgy gondolja, hogy jogai sérültek, forduljon hozzánk bizalommal a Tájékoztató 2.1. pontjában megjelölt elérhetőségeink valamelyikén. Ön továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH; székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Utóbbi esetben a per elbírálására a törvényszékeknek van hatásköre. A pert – választása szerint – a Fővárosi Törvényszéken (amely a PPG Trilak székhelye alapján illetékes) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek listájához kattintson ide.  

Alkalmazhatóság 

A jelen tájékoztató 2024. január 31. napjától visszavonásig érvényes. 

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a tájékoztatót bármikor módosítsuk. Amennyiben a módosítások eredményeképpen előálló helyzet nem áll összhangban a hozzájárulás megadásakor fennálló körülményekkel, akkor újra megkereshetjük, hogy hozzájárulását erősítse meg, illetve adja meg újra. Ha erre nem kerül sor, akkor a személyes adatai kezelését megszüntetjük, azaz a személyes adatait töröljük.