PPG TRILAK PIACTÉR ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: [2021. május 13.-tól]

 

A [PPG Trilak Piactér] (a továbbiakban: „Piactér”) használata, így különösen felhasználó fiók létrehozása és vásárlás esetén a PPG Trilak Kft. (adatait lásd a lenti 2.1. pontban) kezeli az Ön személyes adatait. A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tartalmaz minden olyan információt, amely alapján Ön el tudja dönteni, hogy személyes adatait megadja-e részünkre.

A jelen Tájékoztatóban nagy kezdőbetűvel írt, de nem külön nem meghatározott fogalmaka  PPG Trilak Piactér ÁSZF-ben [LINK] meghatározott jelentéssel bírnak.

 1. Jogszabályi háttér

A személyes adatokat a mindenkor irányadó európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Ezek különösen az alábbiak:

 • az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: "GDPR")
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – amennyiben a GDPR-ra tekintettel alkalmazandó.

 

 1. Az adatkezelő és közös adatkezelők
  1. A jelen Tájékoztató tárgyát képező személyes adatok kezelését a PPG TRILAK Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1238 Budapest, Grassalkovich út 4., cégjegyzékszám: 01-09-060987, adószám: 10219326-2-44; web: ppgtrilak.hu telefon: [+36-1-421-61-00] e-mail: ertekesites@ppg.com; a továbbiakban "PPG Trilak") kezeli. A Piactéren történő termékek értékesítésével (szerződés teljesítésével) kapcsolatos adatkezelések esetén (lásd a lenti 5.1. pontot) a PPG Trilak és az adott termékeket értékesítő festékstúdió (a továbbiakban: „Stúdió”) közös adatkezelőként jár el. A PPG Trilak és a Stúdiók a továbbiakban együttesen: „Közös Adatkezelők”.

 

  1. A PPG Trilak és a Stúdiók között létrejött, GDPR 26. cikke szerinti közös adatkezelői megállapodás szerint a PPG Trilak köteles a GDPR 13. és a 14. cikkben említett tájékoztatási kötelezettségnek eleget tenni, továbbá az Érintettek elsődlegesen a PPG Trilakhoz nyújthatják be a GDPR 15-21. cikkei szerinti érintetti joggyakorlási kérelmüket. Mindezek mellett az Érintett a közös adatkezelői megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.

 

 1. Értelmező rendelkezések

Ezen Tájékoztató alkalmazásában:

  1. Érintett: a kezelt személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
  2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
  3. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
  4. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
  5. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

 1. Az adatkezelés elvei

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosak és szükség esetén naprakészek kell, hogy legyenek; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelése során megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);
 • az adatkezelő felelős jelen pontban meghatározott elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

 1. Milyen célból, hogyan és meddig kezeljük a személyes adatokat?

5.1. A PPG önálló adatkezelői minőségében kezelt személyes adatok

5.1.1. A Piactéren történő regisztráció

Az adatkezelés

 1. célja: a Piactéren a felhasználói fiók létrehozása, fenntartása;
 2. jogalapja: az Ön hozzájárulása; 
 3. időtartama: a személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük;
 4. során kezelt személyes adatok köre: név, elektronikus levelezési cím (e-mail cím) és egyéb elérhetőségi adatok;
 5. során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilakotást is, történik-e: nem.

A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására nem áll fenn jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség, ugyanakkor azok a felhasználó fiók létrehozásához szükségesek. A hozzájárulás megadása nélkül nem lehetséges felhasználói fiókot létrehozni.

5.1.2. Számlázás

Az adatkezelés

 1. célja: a Stúdiók részére a Piactér használatával kapcsolatos számlák kiállítása, valamint a PPG Trilak Márkaboltok esetében a Vásárlók számára történő számlák kiállítása;
 2. jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése;
 3. időtartama: a személyes adatokat a számla kiállításától számított nyolc (8) évig kezeljük a számvitelről szóló a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján;
 4. során kezelt személyes adatok köre: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a szerinti személyes adatok;
 5. során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilakotást is, történik-e: nem.

A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására jogszabályi kötelezettség áll fenn.

5.1.3. Az elállási vagy felmondási jog gyakorlása

Az adatkezelés

 1. célja: a PPG Trilak Márkaboltokban történt vásárlás esetében az elállási vagy felmondási jog gyakorlása esetén a visszárus termékek kezelése és a termékek ellenértékének visszatérítése (kapcsolódó számla kiállítása) a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;
 2. jogalapja: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20-23. §-a szerinti jogi kötelezettség teljesítése;
 3. időtartama: a személyes adatokat az elállási vagy felmondási jog gyakorlásától számított nyolc (8) évig kezeljük a számvitelről szóló a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján;
 4. során kezelt személyes adatok köre: név, elektronikus levelezési cím (e-mail cím), visszárus termék és annak egyéb tulajdonságai, adatai (például annak ára, mennyisége), a visszárus terméket átadó Stúdió kiléte, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a szerinti személyes adatok;
 5. során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilakotást is, történik-e: nem.

A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására jogszabályi kötelezettség áll fenn.

5.1.4. Marketingcélú kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés

 1. célja: marketingcélú tájékoztatás nyújtása legújabb termékeinkről, akcióinkról és más, a PPG Trilak-kal kapcsolatos témákról; ez azt jelenti, hogy hírleveleket vagy más hasonló üzeneteket küldünk, amelyekről természetesen bármikor leiratkozhat;
 2. jogalapja: az Ön hozzájárulása;
 3. időtartama: a személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük;
 4. során kezelt személyes adatok köre: név, elektronikus levelezési cím (e-mail cím);
 5. során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilakotást is, történik-e: nem.

A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására nem áll fenn jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség.

5.1.5. Sütik (Cookie-k)

A weboldalunk cookie-kat használ. Az általunk használt cookie-k típusáról, funkcióiról, az adatkezelés céljáról, a cookie-k által gyűjtött adatokról és a cookie megőrzési idejéről a Cookie  Tájékoztatóban [LINK] olvashat bővebben.

 

5.2. A PPG és a Stúdiók közös adatkezelői minőségében kezelt személyes adatok

5.2.1. A Piactéren történő vásárlás, a termékek értékesítésére szolgáló szerződés létrehozása és teljesítése

Az adatkezelés

 1. célja: megrendelések feldolgozása vagy a megrendelés törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése;
 2. jogalapja: szerződés teljesítése;
 3. időtartama: a személyes adatokat a megrendelés leadásától számított öt (5) évig kezeljük;
 4. során kezelt személyes adatok köre: név, elektronikus levelezési cím (e-mail cím), kiválasztott áru és annak egyéb tulajdonságai, adatai (például annak ára, mennyisége), a kiválasztott árut értékesítő Stúdió és a vásárlás egyéb ismérvei;
 5. során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilakotást is, történik-e: nem.

A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására szerződéses kötelezettség áll fenn.

 

5.2.2.   Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelés

 1. célja: az Érintettek fogyasztóvédelmi törvény hatálya alá eső panaszainak Közös Adatkezelők részére történő eljuttatása, továbbá ezek kezelése;
 2. jogalapja: a fogyasztóvádelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a szerinti jogi kötelezettség teljesítése;
 3. időtartama: a személyes adatokat a fogyasztóvédelmi panasz beérkezésétől számított öt (5) évig kezeljük;
 4. során kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, a panasz tartalma, amely egyéb személyes adatot tartalmazhat az ügy tárgyától függően, ha az Érintett más kapcsolattartási adatot is megad, akkor ez az adat;
 5. során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilakotást is, történik-e: nem.

A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására jogszabályi kötelezettség áll fenn.

 

 1. Milyen adatfeldolgozót veszünk igénybe?

A személyes adatok kezelése során a Piacteret üzemeltető informatikai szolgáltatót, mint adatfeldolgozót vesszük igénybe: Virgo Systems Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 25; adószám: 12497278-2-19; cégjegyzékszám: 19-09-521920, web: www.virgo.hu, e-mail: info@virgo.hu, tel: +36 1 266 3519).

Más szervezetekhez hasonlóan mi is igénybe veszünk külső szolgáltatót (szolgáltatókat) folyamataink támogatására, ideértve különösen az adattárolást, információtovábbítást vagy a támogatási szolgáltatásokat (IT support). Az ilyen szolgáltatások igénybevétele során előfordulhat, hogy a szolgáltató(k) mint adatfeldolgozó(k) időlegesen hozzáférhet(nek) vagy tárolhat(nak) emailcímeket is, kizárólag a szolgáltatás nyújtása érdekben.

 

 1. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

A GDPR 15-21. cikkei alapján jogosult arra, hogy a személyes adatai tekintetében:

a)           a személyes adatokhoz hozzáférjen;

b)           a személyes adatok helyesbítését kérje;

c)            a személyes adatok törlését kérje;

d)           a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;

e)           tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;

f)            a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak;

g)           amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az 1. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A PPG Trilak indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a PPG Trilak nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a válasszal vagy intézkedéssel, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A PPG Trilak minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a PPG Trilak tájékoztatást adnak a címzettekről.

Ha Ön a fenti jogait olyan személyes adatai tekintetében gyakorolja, amelyek esetében közös adatkezelés történi, akkor a PPG Trilak értelemszerűen közös adatkezelői minőségben jár el, és egyeztet a másik közös adatkezelővel, azaz az adott Stúdióval.

7.1. Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy a PPG Trilaktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a PPG Trilak közölte, vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az adatokat a felhasználó maga is képes lekérdezni a szolgáltatáson belül elhelyezett menüpontok segítségével.

7.2. Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a PPG Trilak vagy – közös adatkezelés esetén – az adott Stúdió  indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat.

7.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a PPG Trilak vagy – közös adatkezelés esetén – az adott Stúdió  indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)           a személyes adatokra már nincs szükség;

b)           ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)            Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)           ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)           ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot a PPG Trilak vagy – közös adatkezelés esetén – az adott Stúdió  nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a PPG Trilak vagy – közös adatkezelés esetén – az adott Stúdió  korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

a)           Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a PPG Trilak vagy – közös adatkezelés esetén – az adott Stúdió  ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)           az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)            a PPG Trilaknak vagy – közös adatkezelés esetén – az adott Stúdiónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)           Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a PPG Trilak vagy – közös adatkezelés esetén – az adott Stúdió  előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a PPG Trilak vagy – közös adatkezelés esetén – az adott Stúdió  jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a PPG Trilak vagy – közös adatkezelés esetén – az adott Stúdió  a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek

Ha nem ért egyet az intézkedésünkkel vagy válaszunkkal, vagy úgy gondolja, hogy jogai sérültek, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH; székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Utóbbi esetben a per elbírálására a törvényszékeknek van hatásköre. A pert – választása szerint – vagy a Fővárosi Törvényszéken (amely a PPG Trilak székhelye alapján illetékes) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek listájához kattintson ide.

 1. Alkalmazhatóság

A jelen tájékoztató 2021. [május 13.]. napjától visszavonásig érvényes.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a tájékoztatót bármikor módosítsuk. Amennyiben a módosítások eredményeképpen előálló helyzet nem áll összhangban a hozzájárulás megadásakor fennálló körülményekkel, akkor újra megkereshetjük, hogy hozzájárulását erősítse meg, illetve adja meg újra. Ha erre nem kerül sor, akkor a személyes adatai kezelését megszüntetjük, azaz a személyes adatait töröljük.

[Tájékoztató vége]