ÁSZF Dekorál

Dekorál Ker.Szolg.Kft. STÚDIÓ PROFIL

Jelen Stúdió Profil a Dekorál Kereskedelmi és szolgáltató Kft. (a továbbiakban: „Stúdió”) [PPG Trilak Piactéren] (a továbbiakban: „Piactér”) elérhető virtuális boltján keresztül történő értékesítésre tartalmaz információkat a vásárlók számára. A jelen Stúdió Profilon található információk a Piactér Általános Szerződési Feltételeivel összhangban értelmezendőek, annak kiegészítéseként szolgálnak. A Piactér Általános Szerződési Feltételeinek Stúdiókra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók minden olyan kérdésben, amely a jelen Stúdió Profilban nincs megemlítve.

 1. STÚDIÓ ADATAI

Teljes név:                                Dekorál Kereskedelmi és szolgáltató Kft.

Rövidített név:                                   Dekorál Ker.Szolg.Kft.

Székhely és levelezési cím:            Nyíregyháza 4400 Váci Mihály út 28.

Termékátvételi pont:                      Nyíregyháza 4400 Váci Mihály út 28.

Cégjegyzékszám:                              15-09-065796

Adószám:                                             HU11855206

Nyilvántartó bíróság:                       Nyíregyházi Cégbíróság

Pénzforgalmi számla:                      14100055-28579149-01000008

Pénzforgalmi számlavezető:        Sberbank Zrt.

Web:                                                     www.mesterfestek.com

Telefonszám:                                     +36/42-506-884

Email cím:                                            mesterfestekrendeles@gmail.com

 1. NYITVATARTÁS, ÁTVÉTELI INFORMÁCIÓK
  1. Átvétel a termékátvételi ponton

A Stúdiótól rendelt termékek az 1. pontban meghatározott termékátvételi ponton vehetők át.

A termékek mindegyike új, és eredeti állapotban kerül átadásra.

Az egyedi megrendelésre készült termékek (például egyedileg kevert festékszínek) az átadást közvetlenül megelőzően, a termékátvételi ponton készülnek el és azokat kizárólag a termékátvételi ponton lehet átvenni és kizárólag a Stúdióval egyeztetett határidőn belül.

A Stúdió nyitva tartása: A https://trilakfestekstudio.hu/ weboldalon a található; ennek változtatási jogát a stúdió fenntartja.

 1. ELÁLLÁSI JOG

Amennyiben Ön fogyasztónak minősül, akkor a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) foglaltak alapján a termékek átvételétől számított tizennégy (14) naptári napon belül lehetősége van a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Több termék vásárlása esetén, ha az egyes termékek átvételére különböző időpontban történi, akkor a határidő az utoljára átvett termék átvételénke napjától számítandó. Ugyanez érvényes a több tételből vagy darabból álló termékek esetén, ha ezek átvételére különböző időpontban kerül sor.

A Kormányrendelet alapján Önt, ha fogyasztónak minősül, elállási jog illeti meg. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Az elállás jogát az itt található [dokumentum 1.sz melléklete] formanyomtatvány letöltésével, kitöltésével és a Stúdió részére történő emailen, postai úton vagy személyesen történő visszaküldésével gyakorolhatja.  Ha nem ezeket a formanyomtatványokat használja, akkor a nyilatkozatából egyértelműen ki kell tűnnie az elállási szándékának. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt tizennégy (14) naptári napos határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás jogának gyakorlása az Ön és a Stúdió között létrejött, a termékek megvásárlására vonatkozó szerződést felbontja, ami azt jelenti, hogy Ön visszaadja az Ön által megvásárolt termékeket (vagy egyes termékeket) a Stúdiónak, amely visszafizeti ezek ellenértéket Önnek. A termékeket Önnek kell visszavinnie vagy visszaküldenie – haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy (14) napon belül – abba a Stúdióba, amelyben a termékeket átvette. Az ezzel kapcsolatos költségeket Ön állja. A vételár visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza a Stúdió, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Ha a terméket nem Ön viszi vissza, hanem azt visszaküldi, akkor a Stúdió a vételér visszatérítését mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Az elállás jogát csak olyan termékek vonatkozásban gyakorolhatja, amelyeket még nem használt, vagy – festékek, hígítószerek, színezőpaszták és hasonló termékek esetében –, amelyeket még nem bontott fel. Egyébként Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Az elállási jog alól kivétel képeznek bizonyos termékek, amelyek esetében, azok jellegére, természetesre tekintettel nem illeti meg Önt az elállás joga. Az ilyen termékek felsorolását a (a Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése tartalmazza, amelyek közül kiemeljük az alábbiakat (zárójelben jelezzük, hogy a Kormányrendelet előbb említett bekezdésének mely alpontjáról van szó):

 1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés c) alpont);
 2. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés d) alpont);
 3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés e) alpont);
 4. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel (Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés f) alpont);

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fenti a) alpontban említett kivétel alapján az Ön kérésére kikevert festékre nem vonatkozik az elállás joga!

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

A kellékszavatosságra, a jótállásra és a termékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a Kormányrendelet 9. § (3) bekezdése alapján, annak 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató szerint közöljük az alábbiak szerint:

  1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Stúdió hibás teljesítése esetén a Stúdióval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Stúdió számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Stúdió költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Stúdió adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Stúdióval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Stúdió nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: (a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy (b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy (c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján – a rendelet mellékletében felsorolt új, tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában – a Stúdió jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel kezdődik, tehát a terméknek az Ön részére történő átadásának napjával. Tartós fogyasztási cikkekre a rendelet egy éves kötelező jótállási időtartamot ír elő. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ön részére való átadását követően lépett fel. 

Ha Ön a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Stúdió köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Stúdió a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a fent meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 1. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A Piactéren elérhető virtuális boltunkból való vásárlás során a kezeljük az Ön személyes adatait. Jelen V. pont részét képező adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tartalmaz minden olyan információt, amely alapján Ön el tudja dönteni, hogy személyes adatait megadja-e részünkre.

 1. Jogszabályi háttér

A személyes adatokat a mindenkor irányadó európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Ezek különösen az alábbiak:

 • az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: "GDPR")
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – amennyiben a GDPR-ra tekintettel alkalmazandó.
 1. Az adatkezelő
  1. A jelen Tájékoztató tárgyát képező személyes adatok kezelését a Stúdió, mint önálló adatkezelő kezeli.
 2. Értelmező rendelkezések

Ezen Tájékoztató alkalmazásában:

  1. Érintett: a kezelt személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
  2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
  3. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
  4. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
  5. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 1. Az adatkezelés elvei

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosak és szükség esetén naprakészek kell, hogy legyenek; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelése során megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);
 • az adatkezelő felelős jelen pontban meghatározott elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 1. Milyen célból, hogyan és meddig kezeljük a személyes adatokat?

5.1. Számlázás

Az adatkezelés

 1. célja: megrendelt árukkal kapcsolatos számlák kiállítása;
 2. jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése;
 3. időtartama: a személyes adatokat a számla kiállításától számított nyolc (8) évig kezeljük a számvitelről szóló a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján;
 4. során kezelt személyes adatok köre: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a szerinti személyes adatok;
 5. során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilakotást is, történik-e: nem.

A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására jogszabályi kötelezettség áll fenn.

5.2. Az elállási vagy felmondási jog gyakorlása

Az adatkezelés

 1. célja: elállási vagy felmondási jog gyakorlása esetén a visszárus termékek kezelése és a termékek ellenértékének visszatérítése (kapcsolódó számla kiállítása) a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;
 2. jogalapja: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20-23. §-a szerinti jogi kötelezettség teljesítése;
 3. időtartama: a személyes adatokat az elállási vagy felmondási jog gyakorlásától számított nyolc (8) évig kezeljük a számvitelről szóló a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján;
 4. során kezelt személyes adatok köre: név, elektronikus levelezési cím (e-mail cím), visszárus termék és annak egyéb tulajdonságai, adatai (például annak ára, mennyisége), a visszárus terméket átadó Stúdió kiléte, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a szerinti személyes adatok;
 5. során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilakotást is, történik-e: nem.

A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására jogszabályi kötelezettség áll fenn.

 1. Milyen adatfeldolgozót veszünk igénybe?

Más szervezetekhez hasonlóan mi is igénybe veszünk külső szolgáltatót (szolgáltatókat) folyamataink támogatására, ideértve különösen az adattárolást, információtovábbítást vagy a támogatási szolgáltatásokat (IT support). Az ilyen szolgáltatások igénybevétele során előfordulhat, hogy a szolgáltató(k) mint adatfeldolgozó(k) időlegesen hozzáférhet(nek) vagy tárolhat(nak) emailcímeket is, kizárólag a szolgáltatás nyújtása érdekben.

 1. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

A GDPR 15-21. cikkei alapján jogosult arra, hogy a Stúdió által kezelt személyes adatai tekintetében:

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;

b) a személyes adatok helyesbítését kérje;

c) a személyes adatok törlését kérje;

d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;

e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;

f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak;

g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az 1. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A Stúdió indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Stúdió nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Stúdió válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Stúdió minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a Stúdió tájékoztatást ad a címzettekről.

7.1. Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy a Stúdiótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Stúdió közölte, vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az adatokat a felhasználó maga is képes lekérdezni a szolgáltatáson belül elhelyezett menüpontok segítségével

7.2. Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Stúdió indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat.

7.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Stúdió indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség;

b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) ha a személyes adatokat a Stúdió jogellenesen kezelte;

e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot a Stúdió nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Stúdió korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Stúdió ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) a Stúdiónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Stúdió előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Stúdió jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Stúdió a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek

Ha nem ért egyet az intézkedésünkkel vagy válaszunkkal, vagy úgy gondolja, hogy jogai sérültek, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH; székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Utóbbi esetben a per elbírálására a törvényszékeknek van hatásköre. A pert – választása szerint – vagy a Stúdió székhelye alapján releváns törvényszék vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek listájához kattintson ide.

 1. Alkalmazhatóság

A jelen Tájékoztató 2021. május 12.  napjától visszavonásig érvényes.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a tájékoztatót bármikor módosítsuk. Amennyiben a módosítások eredményeképpen előálló helyzet nem áll összhangban a hozzájárulás megadásakor fennálló körülményekkel, akkor újra megkereshetjük, hogy hozzájárulását erősítse meg, illetve adja meg újra. Ha erre nem kerül sor, akkor a személyes adatai kezelését megszüntetjük, azaz a személyes adatait töröljük.

 1. A STÚDIÓ PROFIL ALKALMAZHATÓSÁGA, MÓDOSÍTÁSA

A Stúdió fenntartja a jogot a jelen Stúdió Profil bármely időpontban történő módosítására vagy visszavonására. Új Stúdió Profil kibocsátása a jelen Stúdió Profil hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződéseket főszabály szerint nem érinti, tartalmukat nem módosítja. Amennyiben az új Stúdió Profil a jelen Stúdió Profil hatálya alatt létrejött adásvételi szerződésekre mégis valamilyen módon hatással van, Ön a szerződéstől elállhat.

A Stúdió Profil jelen verziója 2021. május. 12.-től hatályos.

 1. MELLÉKLET(EK)

1. sz. melléklet: Elállási nyilatkozatminta

Dekorál ÁSZF melléklet

1. sz. melléklet

ELÁLLÁSI NYILATKOZATMINTA FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

Figyelem! A jelen elállási nyilatkozatmintát csak a termékek adásvételére vonatkozó szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és küldje vissza! A fogyasztókat megillető elállási joggal, annak gyakorlásával és az alóli kivételekkel kapcsolatban további információkat az Dekorál Ker.Szolg.Kft. Stúdió Profil III. pontja tartalmaz.

Címzett: Dekorál Ker.Szolg.Kft. (székhely: Nyíregyháza 4400 Váci Mihály út 28.; cégjegyzékszám: 15-09-065796; adószám: HU11855206)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve(i):

Fogyasztó(k) címe:

Fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt: