Trilak Mintabolt stúdió profil

[Trilak Mintabolt] STÚDIÓ PROFIL 

Jelen Stúdió Profil a [PPG Trilak Kft.] (a továbbiakban: „Stúdió”) a https://trilakfestekstudio.hu/  weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található PPG Trilak Piactéren (a továbbiakban: „Piactér”) elérhető virtuális boltján keresztül történő értékesítésre tartalmaz információkat a vásárlók számára. A jelen Stúdió Profilon található információk a PPG TRILAK Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1238 Budapest, Grassalkovich út 4., cégjegyzékszám: 01-09-060987, adószám: 10219326-2-44; web: https://ppgtrilak.hu/,  telefon: +36-1-421-61-00; e-mail: ertekesites@ppg.com; a továbbiakban "PPG Trilak") által közzétett Piactér Általános Szerződési Feltételeivel összhangban értelmezendőek, annak kiegészítéseként szolgálnak. A Piactér Általános Szerződési Feltételeinek Stúdiókra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók minden olyan kérdésben, amely a jelen Stúdió Profilban nincs megemlítve. A Stúdió adatkezelési tájékoztatója jelen Stúdió Profil V. pontjában található.
 

STÚDIÓ ADATAI 

Teljes név:     PPG Trilak Kft.
Rövidített név:     PPG Trilak Kft.
Székhely és levelezési cím:     1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.
Termékátvételi pont:    1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.
Cégjegyzékszám:      01-09-060987 
Adószám:     10219326-2-44
Nyilvántartó bíróság:     Fővárosi Cégbíróság
Pénzforgalmi számla:    13100007 02510520 00533482
Pénzforgalmi számlavezető:    BNP Paribas
Web:      https://ppgtrilak.hu/
Telefonszám:      +36/30-241-4951
Email cím:     BUD-DLShopFront@ppg.com

 

NYITVATARTÁS, ÁTVÉTELI INFORMÁCIÓK 

 1. Átvétel a termékátvételi ponton
  A Stúdiótól rendelt termékek az 1. pontban meghatározott termékátvételi ponton vehetők át.
   
  A termékek mindegyike új, és eredeti állapotban kerül átadásra.

  Az egyedi megrendelésre készült termékek (például egyedileg kevert festékszínek) az átadást közvetlenül megelőzően, a termékátvételi ponton készülnek el és azokat kizárólag a termékátvételi ponton lehet átvenni és kizárólag a Stúdióval egyeztetett határidőn belül.
   
  A Stúdió nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7:00-15:00
   

ELÁLLÁSI JOG

Amennyiben Ön fogyasztónak minősül, akkor a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) foglaltak alapján 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő a termékek átvételétől számított 14 nap elteltével jár le. Több termék vásárlása esetén, ha az egyes termékek átvételére különböző időpontban történi, akkor a határidő az utoljára átvett termék átvételénke napjától számítandó. Ugyanez érvényes a több tételből vagy darabból álló termékek esetén, ha ezek átvételére különböző időpontban kerül sor.

Ha Ön fogyasztóként elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az 1. pontban meghatározott elérhetőségek valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat-mintákat is: [LINK AZ ONLINE ELÁLLÁSI FORMANYOMTATVÁNYHOZ] alatt elérhető online formanyomtatvány kitöltésével vagy innen [LINKET BESZÚRNI ELÁLLÁSI FORMANYOMTATVÁNY PDF VERZIÓJÁHOZ] letölthető formanyomtatvány letöltésével, kitöltésével és a Stúdió részére történő emailen, postai úton vagy személyesen történő visszaküldésével.  Ha nem ezeket a formanyomtatványokat használja, akkor a nyilatkozatából egyértelműen ki kell tűnnie az elállási szándékának. Ha Ön az előbb említett online kitölthető formanyomtatványt használja, akkor annak kézhezvételét a Stúdió az Ön számára visszaigazolja. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt 14 napos határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. 

Ha Ön eláll az Ön és a Stúdió között létrejött, a termékek megvásárlására vonatkozó szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Stúdió visszatéríti az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön a Stúdió által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) Ön köteles a Stúdió számára az 1. pontban meghatározott címére az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. A vételár visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza a Stúdió, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Ha a terméket nem Ön viszi vissza, hanem azt visszaküldi, akkor a Stúdió a vételér visszatérítését mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

Az elállás jogát csak olyan termékek vonatkozásban gyakorolhatja, amelyeket még nem használt, vagy – festékek, hígítószerek, színezőpaszták és hasonló termékek esetében –, amelyeket még nem bontott fel. Egyébként Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.  

Az elállási jog alól kivétel képeznek bizonyos termékek, amelyek esetében, azok jellegére, természetesre tekintettel nem illeti meg Önt az elállás joga. Az ilyen termékek felsorolását a (a Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése tartalmazza, amelyek közül kiemeljük az alábbiakat (zárójelben jelezzük, hogy a Kormányrendelet előbb említett bekezdésének mely alpontjáról van szó): 

 1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés c) alpont); 

 2. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés d) alpont); 

 3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés e) alpont); 

 4. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel (Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés f) alpont); 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fenti a) alpontban említett kivétel alapján az Ön kérésére kikevert festékre nem vonatkozik az elállás joga! 

 

KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS 

A kellékszavatosságra, a jótállásra és a termékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a Kormányrendelet 9. § (3) bekezdése alapján, annak 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató szerint közöljük az alábbiak szerint: 

 1. Kellékszavatosság 

  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  Ön a Stúdió hibás teljesítése esetén a Stúdióval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

   

  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 
  Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 
  Kérhet kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Stúdió számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Stúdió költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 
  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Stúdió adott okot.


  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 
  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 


  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 
  Ön a Stúdióval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

   

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 
  A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Stúdió nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 
   

 2. Termékszavatosság
   

  Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
   

  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 
  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti. 
   

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 
   

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 
  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
   

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 
   

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: (a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy (b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy (c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 
   

 3. Jótállás 

   

  Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával? 
  Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján – a rendelet mellékletében felsorolt új, tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában – a Stúdió jótállásra köteles.  

  Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?  
  A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel kezdődik, tehát a terméknek az Ön részére történő átadásának napjával. A jótállás időtartama: (a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, (c) 250 000 forint eladási ár felett három év.. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.   

  Ha Ön a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Stúdió köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
    
  A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 

  A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
   

  Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 
  A Stúdió a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  

  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a fent meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A Piactéren elérhető virtuális boltunkból való vásárlás során a kezeljük az Ön személyes adatait. Jelen V. pont részét képező adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tartalmaz minden olyan információt, amely alapján Ön el tudja dönteni, hogy személyes adatait megadja-e részünkre. 
Jelen Tájékoztató tekintetében az adatkezelés érintettje az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, aki kapcsolatba lép velünk, illetve fogyasztóként a Piactéren PPG Trilak terméket vásárol a Stúdiótól (a továbbiakban: „Érintett” vagy „Ön”). 

 1. Jogszabályi háttér
   

  A személyes adatokat a mindenkor irányadó európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Ezek különösen az alábbiak: 
  • az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: "GDPR") 

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – amennyiben a GDPR-ra tekintettel alkalmazandó. 

 2. Az adatkezelő és közös adatkezelők 

  • A jelen Tájékoztató tárgyát képező személyes adatok kezelését a Stúdió, mint önálló adatkezelő kezeli. 

  • A Weboldalon elérhető funkciókkal, az alkalmazott cookie-kal, továbbá a PPG Trilak marketingcélú adatkezelésivel kapcsolatban a PPG Trilak minősül önálló adatkezelőnek. Az adatkezelésekről a PPG Trilak Piactér adatkezelési tájékoztató [LINK] („Piactér Adatkezelési Tájékoztató”), különösen annak 3.1. pontja ad tájékoztatást Önnek. 

  • A Piactéren történő termékek értékesítésével (szerződés teljesítésével) kapcsolatos adatkezelések esetén az adott terméket értékesítő Stúdió és a PPG Trilak közös adatkezelőként jár el. A közös adatkezelés alá eső adatkezelésekről a Piactér Adatkezelési Tájékoztató, különösen annak 3.2. pontjában ad tájékoztatást Önnek.

 3. Milyen célból, hogyan és meddig kezeljük a személyes adatokat?  

  • Kapcsolattartás: Az adatkezelés...

   • célja: a Stúdió és az Ön közötti szóbeli vagy írásbeli kapcsolattartás; 

   • jogalapja: az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A hozzájárulás bármikor visszavonható;   

   • időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig; 

   • során kezelt személyes adatok köre: név, kapcsolattartási adatai (e-mail címe, telefonszáma), megkeresésének tartalma szerinti személyes adatok;  

   • során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem.

  • Számlázás: Az adatkezelés...

   • célja: megrendelt árukkal kapcsolatos számlák kiállítása; 

   • jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont); 

   • időtartama: a személyes adatokat a számla kiállításától számított nyolc (8) évig kezeljük a számvitelről szóló a 2000. évi C. törvény („Szt.”) 169. § (2) bekezdése alapján; 

   • során kezelt személyes adatok köre: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfatv.”) 169. §-a szerinti személyes adatok; 

   • során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem. 

    A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására jogszabályi kötelezettség áll fenn. 

  • Az elállási vagy felmondási jog gyakorlása: Az adatkezelés...

   • célja: elállási vagy felmondási jog gyakorlása esetén a visszárus termékek kezelése és a termékek ellenértékének visszatérítése (kapcsolódó számla kiállítása) a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően; 

   • jogalapja: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20-23. §-a szerinti jogi kötelezettség teljesítése(GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont); 

   • időtartama: a személyes adatokat az elállási vagy felmondási jog gyakorlásától számított nyolc (8) évig kezeljük az Szt.169. § (2) bekezdése alapján; 

   • során kezelt személyes adatok köre: név, elektronikus levelezési cím (e-mail cím), visszárus termék és annak egyéb tulajdonságai, adatai (például annak ára, mennyisége), a visszárus terméket átadó Stúdió kiléte, valamint az Áfatv. 169. §-a szerinti személyes adatok; 

   • során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem. 

    A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására jogszabályi kötelezettség áll fenn. 

  • Az Érintett adatvédelmi jogainak gyakorlásával kapcsolatos igények kezelése: Az adatkezelés 

   • célja: az Érintett adatvédelmi jogainak gyakorlásával kapcsolatos igények kivizsgálása; 

   • jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont); 

   • időtartama: az Érintett joggyakorlási kérelmének kivizsgálását követő öt (5) év; 

   • során kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, joggyakorlási kérelem előterjesztési helye, ideje, módja, joggyakorlási kérelem tartalma és annak dokumentumai, kapcsolattartási adatok, joggyakorlási kérelme megválaszolásához szükséges személyes adatok, amelyeket a kérelem nem tartalmaz; 

   • során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem. 

    Ha a Stúdiónak megalapozott kétségei vannak a joggyakorlási kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, e természetes személy személyazonosságának megerősítése céljából további személyes adat megadását kérheti a kérelmezőtől (pl. megrendelési azonosítójának számát) és a kérelmező email címére küldött egyszeri azonosító kód megadását. Az Érintett személyazonosságának megállapításához szükséges információkat a Stúdió nem őrzi meg. 

    A jelen pontban részletezett személyes adatok Érintett általi szolgáltatására jogszabályi kötelezettség áll fenn. 

    A PPG Trilak és a Stúdiók között létrejött, GDPR 26. cikke szerinti közös adatkezelői megállapodás szerint az Érintettek elsődlegesen a PPG Trilakhoz nyújthatják be a GDPR 15-21. cikkei szerinti érintetti joggyakorlási kérelmüket. Mindezek mellett az Érintett a közös adatkezelői megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait. Ha Ön a fenti jogait olyan személyes adatai tekintetében gyakorolja, amelyek esetében közös adatkezelés történik, akkor a Stúdió közös adatkezelői minőségben jár el, és egyeztet a másik közös adatkezelővel, azaz a PPG Trilakkal. 
     

 4. Adattovábbítás

  • Adatfeldolgozók:
   Más szervezetekhez hasonlóan mi is igénybe veszünk külső szolgáltatót (szolgáltatókat) folyamataink támogatására, ideértve különösen az adattárolást, információtovábbítást vagy a támogatási szolgáltatásokat (IT support). Az ilyen szolgáltatások igénybevétele során előfordulhat, hogy a szolgáltató(k) mint adatfeldolgozó(k) időlegesen hozzáférhet(nek) vagy tárolhat(nak) emailcímeket is, kizárólag a szolgáltatás nyújtása érdekben. 

  • Adattovábbítás más adatkezelők részére:
   A Stúdió az alábbi önálló adatkezelők részére továbbít személyes adatokat:

   • [•] könyvelő (székhely: [•], e-mail: [•]) részére könyvelési tevékenység biztosítása érdekében; 

   • Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2., telefonszám: +361 428 5100, e-mail: nav_kozpont@nav.gov.hu) a számlázással kapcsolatos, Stúdió adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében, az Áfatv. 257/G. § (1) bekezdése és 10. számú melléklete szerint.
     

 5. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek:

  A GDPR 15-21. cikkei alapján jogosult arra, hogy a Stúdió által kezelt személyes adatai tekintetében: 

  • a személyes adatokhoz hozzáférjen; 

  • a személyes adatok helyesbítését kérje; 

  • a személyes adatok törlését kérje; 

  • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje; 

  • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen; 

  • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak; 

  • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

   Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az I. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A Stúdió indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Stúdió nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Stúdió válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Stúdió minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a Stúdió tájékoztatást ad a címzettekről. 

  • Hozzáférés joga
   Ön jogosult arra, hogy a Stúdiótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Stúdió közölte, vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ. 

   A felhasználói fiókkal kapcsolatban kezelt adatokhoz a felhasználó a Weboldalon maga is hozzáférhet. 

  • Helyesbítés
   Ön jogosult arra, hogy kérésére a Stúdió indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat. 

  • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
   Ön jogosult arra, hogy kérésére a Stúdió indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

   • a személyes adatokra már nincs szükség; 

   • ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

   • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

   • ha a személyes adatokat a Stúdió jogellenesen kezelte; 

   • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

    Az adatot a Stúdió nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

  • Az adatkezelés korlátozásához való jog
   Ön jogosult arra, hogy kérésére a Stúdió korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

   • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Stúdió ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

   • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

   • a Stúdiónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

   • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

    Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Stúdió előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek. 

  • A tiltakozáshoz való jog
   Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Stúdió jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Stúdió a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

  • Adathordozhatósághoz való jog
   Ön jogosult arra, hogy a Stúdió rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat az a Stúdió egy másik adatkezelőnek – ha ez technikailag megvalósítható – közvetlenül továbbítsa, ha az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul (melyben Ön az egyik fél) és az adatkezelés automatizált módon történik.
    

 6. Az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek 
  Ha nem ért egyet az intézkedésünkkel vagy válaszunkkal, vagy úgy gondolja, hogy jogai sérültek, forduljon hozzánk bizalommal a Tájékoztató I. pontjában megjelölt elérhetőségeink valamelyikén. Ön továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH; székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Utóbbi esetben a per elbírálására a törvényszékeknek van hatásköre. A pert – választása szerint – a Stúdió székhelye alapján illetékes [•] vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek listájához kattintson ide.  

 7. Alkalmazhatóság
  A jelen Tájékoztató 2024. május 9. napjától visszavonásig érvényes.  

  Fenntartjuk a jogot arra, hogy a tájékoztatót bármikor módosítsuk. Amennyiben a módosítások eredményeképpen előálló helyzet nem áll összhangban a hozzájárulás megadásakor fennálló körülményekkel, akkor újra megkereshetjük, hogy hozzájárulását erősítse meg, illetve adja meg újra. Ha erre nem kerül sor, akkor a személyes adatai kezelését megszüntetjük, azaz a személyes adatait töröljük.  
   

A STÚDIÓ PROFIL ALKALMAZHATÓSÁGA, MÓDOSÍTÁSA 

A Stúdió fenntartja a jogot a jelen Stúdió Profil bármely időpontban történő módosítására vagy visszavonására. Új Stúdió Profil kibocsátása a jelen Stúdió Profil hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződéseket főszabály szerint nem érinti, tartalmukat nem módosítja. Amennyiben az új Stúdió Profil a jelen Stúdió Profil hatálya alatt létrejött adásvételi szerződésekre mégis valamilyen módon hatással van, Ön a szerződéstől elállhat. 

A Stúdió Profil jelen verziója 2024. május 9. napjától hatályos. 

 

MELLÉKLET(EK) 

1. sz. melléklet: Elállási nyilatkozatminta

 

 

ELÁLLÁSI NYILATKOZATMINTA FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

 

 

Figyelem! A jelen elállási nyilatkozatmintát csak a termékek adásvételére vonatkozó szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és küldje vissza! A fogyasztókat megillető elállási joggal, annak gyakorlásával és az alóli kivételekkel kapcsolatban további információkat a [PPG Trilak kft.] Stúdió Profil III. pontja tartalmaz.

Címzett: PPG Trilak Kft. (1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.; cégjegyzékszám:  01-09-060987 ; adószám: 10219326-2-44)

 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

 

 

Fogyasztó(k) neve(i):

 

 

Fogyasztó(k) címe:

 

 

Fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

 

 

Kelt:

 

 

 

[PPG Trilak Kft.] Stúdió Profil

Verzió: [0.2]

Hatályos: [2024. májusr 9-től]